เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
chevron_right ฝ่ายปกครอง
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวตวงพร จงโปร่งกลาง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชราภรณ์ พันธุวงษา
นักวิชาการศึกษา
นายนราธร เชาวนะกิจ
นิติกร
จ่าเอกปัญญา สุพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวโกทิพย์ เพียงเกษ
ครู
นางพรริภา ศรีจันทร์
ครู
นางสาววรรณภา บุศราคัม
ครู
นางสาวรุ่งนภา โพธิเศษ
ครู
นางปรียาภรณ์ รักษาภักดี
ครู
นางสาวกรรณิกา รัตนบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายมารุต ถำวาปี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิญญา อ้อมนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางพัชรี จันทร์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนัชชา คนรู้
ผู้ดูแลเด็ก
นางสำรวย เคยสนิท
ผู้ดูแลเด็ก
นางภวิกา รวมธรรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววชิราภรณ์ บุตรกัณหา
ผู้ดูแลเด็ก
นายกลยุทธ วงษ์นิลจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเอกสิทธิ์ โพธิ์คำมา
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายอลงกรณ์ เรืองนุ้ย
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายเดวิด ผิวผัน
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายคณิติน พรีมะสนธ์
คนงานจ้างเหมา(กู้ชีพ)