เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมพงษ์ พรมวิเศษ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 081-842-2840
นายเจริญ อินทรักษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 093-741-0372
นายวงเดือน สุภาพพงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่
โทร : 0833511182
นายอภิชาติ พันธุมาภรณ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 063-746-7530
นายประยุทธ เวียงฉิมมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
account_box สมาชิกสภา
นายหนูพัด นินทราช
ประธานสภาเทศบาล
นายอุทัย ภักสรสิทธิ์
รองประธานสภาเทศบาล
นายสะอาด บุญคาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสุพรรณี วงศ์ละคร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายประไพ คำวิโส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนันต์ ชนะชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายวิฑูรย์ สิงหาทุม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายคำบุน ลินทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ร.ต.ธีระยุทธ สีหาทับ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางประหยัด วงษ์คำจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ส.ต.อ.เสรี โคตรสีเขียว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอดิศร อรรคเศรษฐัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาล
โทร : 0827408292
นางศิรินภา วินทะไชย
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0938514915
ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 08500525575
นางสาวสุดารัตน์ สายสัญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-2962888
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0813802148
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 0828494187
account_box สำนักปลัด
ว่าที่ร้อยโท สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
chevron_right ฝ่ายอำนวยการ
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกสำเนียง ผาดีอุ่น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวดวงเนตร เรืองเดช
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววาสนา วงษ์คำด้วง
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวกนกนุช อันทะโคตร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวสุทธิดา ฝูงที
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวลลนา เกษแก้ว
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาววรัญญา นามปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสุวีร์นุช หาญฟ้าเลื่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายยุทธนา ลุพรหมมา
พนักงานขับรถขยะ

พนักงานขับรถยนต์หกล้อ
นายมนตรี กูดทา
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายจีรภัทร ภูทองจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสำเนาว์ จันทจร
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นายวิลัยศักดิ์ โสมะนาวัฒน์
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
นางสาวตัดจวา ใจอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป(สป)
chevron_right ฝ่ายปกครอง
ว่าที่ ร.ท.สมพร อยู่เจริญ
หัวหน้าสำนักปลัด

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวตวงพร จงโปร่งกลาง
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชราภรณ์ พันธุวงษา
นักวิชาการศึกษา
นายนราธร เชาวนะกิจ
นิติกร
จ่าเอกปัญญา สุพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวโกทิพย์ เพียงเกษ
ครู
นางพรริภา ศรีจันทร์
ครู
นางสาววรรณภา บุศราคัม
ครู
นางสาวรุ่งนภา โพธิเศษ
ครู
นางปรียาภรณ์ รักษาภักดี
ครู
นางสาวกรรณิกา รัตนบุตร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายมารุต ถำวาปี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวอภิญญา อ้อมนอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
นางพัชรี จันทร์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนัชชา คนรู้
ผู้ดูแลเด็ก
นางสำรวย เคยสนิท
ผู้ดูแลเด็ก
นางภวิกา รวมธรรม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววชิราภรณ์ บุตรกัณหา
ผู้ดูแลเด็ก
นายกลยุทธ วงษ์นิลจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายเอกสิทธิ์ โพธิ์คำมา
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพ
นายอลงกรณ์ เรืองนุ้ย
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายเดวิด ผิวผัน
คนงานทั่วไป(ประจำรถกู้ชีพ)
นายคณิติน พรีมะสนธ์
คนงานจ้างเหมา(กู้ชีพ)
account_box กองคลัง
นางสาวสุดารัตน์ สายสัญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวคีรีบูรณ์ ศรีไตรเรือง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางพิมพ์ผกา วัฒนมงคล
นักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวศิริรัตน์ ประธานี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางดารา สารีบุตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุกัญญา นพเก้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิรัช รัตนพลแสน
พนักงานจ้างทั่วไป(กองคลัง)
account_box กองช่าง
นายอนันต์ ไชยภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีรศักดิ์ คำมี
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายวรวุฒิ จันทะเลิศ
วิศวกรโยธา
จ.ส.อ.เทพภักดี รวมธรรม
เจ้าพนักงานธุรการ
นายไชยกมล ตะรุวรรณ
นายช่างโยธา
นายจิตติวัฒน์ ทองวิเศษ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายโกศล ยศกุล
พนักงานขับรถเครนกระเช้าไฟฟ้า
นายอำนาจ บัวสอน
พนักงานขับรถยนต์
นายสงัด ฤทธิสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
นายณัฐกร คำสามารถ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายอภิชาติ วงษ์คำจันทร์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
นายสุเทียบ จันทะพิทักษ์
พนักงานจ้างทั่วไป(กองช่าง)
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายมนตรี ดอนชารี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางสุภาพร สีหาทับ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวสวรรยา ฤทธิ์กล้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวลินดา ชาญประเสริฐ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวรัชนี พักแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุมาลี บาริศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสลิลดา วงศ์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box งานตรวจสอบภายใน
นายพิชัยยุทธ เบ้าทองหล่อ
ปลัดเทศบาลตำบลหนองไผ่

นักวิชาการตรวจสอบภายใน