messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
check_circle กองช่าง
กองช่าง
มีผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 6) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ กองช่าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง งานสวนสาธารณะ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้
งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ 2.งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง 3.งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร ถนน ทางเท้า 4.งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 5.งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 6.งานควบคุมพัสดุด้านโยธา 7.งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ 8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.ออกแบบ คำนวณด้านวิศวกรรมถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 2.งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม งานถนน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 3.งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 4.งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 5.งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน 6.งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด เพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม 7.งานถนน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 8.งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 9.งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 10.งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 11.งานการวางผังเมืองของเทศบาล 12.งานออกแบบและเขียนแบบ 13.งานสถาปัตยกรรม 14.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ 2.งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 3.งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ 4.งานในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า 5.งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 6.งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน 7.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1.งานสารบรรณ 2.งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ 3.งานสารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ 4.งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน 5.งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ 6.งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่างเทศบาลตำบลซำสูง 7.งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน 8.งานสวัสดิการต่าง ๆ 9.งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง 10.งานการเงินและบัญชีของกองช่าง 11.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย