messager
 
เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 54
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 91
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 105
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 119
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 88
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 100
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 130
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 100
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 121
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 111
กฎกระทรวง กำหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหาเบื้องต้น จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 102
กฎกระทรวง การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 97
กฎกระทรวง การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 84
กฎกระทรวง การขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจำกัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 106
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 117
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 117
1 - 20 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3