เทศบาลตำบลหนองไผ่ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองไผ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประะกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file แบบประเมินการปฏิบัติงานของราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file ประกาศผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195

folder การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
insert_drive_file ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
insert_drive_file ร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลเป็นหน่วยดำเนินการสอบเปลี่ยนสายงานจากสายทั่วไปเป็นสายวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file รายงานการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ขอความเห็นชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ขอความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file แผนพัฒนาเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
insert_drive_file ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70